Tekki Shodan

Kata Tekki Shodan del estilo shotokan de Karate por el maestro Hirokazu Kanazawa.
Más Katas Shotokan en video: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai Dai, Bassai Sho, Chinte, Enpi, Gankaku, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Hangetsu, Ji'in, Jion, Jitte, Kanku-dai, Kanku Sho, Meikyo, Nijushiho, Sochin, Unsu, Wankan

Sobre la escuela Shotokan: La escuela shotokan fué fundada por el maestro Gichin Funakoshi.

Volver a Shotokan Katas

Sitios de interés

Sigue una dieta sana con:
Comer Verde

Prepara deliciosas ensaladas con:
100 ensaladas